Všeobecné obchodné podmienky prenájmu obytných prívesov:

Obytný príves je rezervovaný až po úhrade min. 50 % z ceny prenájmu, alebo podľa cenovej ponuky v hotovosti, alebo na účet prenajímateľa. Do termínu odovzdania karavanu musí byť uhradená 100 % ceny prenájmu a jednorazový servisný poplatok vo výške od 49,-€ do 160,-€ podľa typu karavanu. Pre úhrady cez účet uvádzať variabilný symbol číslo zmluvy, prípadne do poznámky uviesť typ karavanu a meno. Storno poplatok v dobe rezervácie je vo výške min. 50 % z ceny nájmu a suma vo výške servisného poplatku. V termíne prevzatia karavanu musí byť uhradená kaucia vo výške 500,- € až 1 200,-€, cudzí štátny príslušník 3 000,-€, ktorá bude vrátená po ukončení nájmu karavanu. Kaucia slúži na krytie poškodenia vzniknutého v dobe nájmu. Pri poškodení karavanu je spoluúčasťou nájomcu vo výške 10 % z ceny poškodenia, min. 600,- € za každé následné poškodenie v čase nájmu, pri škode do 600,-€ nájomca uhradí cenu poškodenia – vo výške poškodenia, ktoré bude odpočítané z kaucie. V prípade, že karavan bude vrátený bez vyčistenia bude nájomcovi účtovaný poplatok vo výške od 10,- € podľa stupňa znečistenia. Poplatok bude odpočítaný z kaucie.

V prípade nevrátenia karavanu v deň ukončenia nájmu do 16:00 hod. mimo hlavnej sezóny 18:00 hod., bude účtovaná pokuta vo výške 100,-€ a za každý začatý deň omeškania vrátenia prenajatého obytného prívesu 100,-€/deň. Nájom začína prvý deň prenájmu od 7:00 hod. / po dohode aj skôr – ak je karavan pripravený je možné ho odovzdať deň vopred pred začatím nájmu po 17:00 hodine / a ukončenie prenájmu je v posledný deň nájmu do 16:00 hod./ po potvrdenej dohode zo strany prenajímateľa aj neskôr /.

V prípade, že prenajímateľ nemôže bez svojho zavinenia poskytnúť dohodnutý typ karavanu, poskytne mu náhradný, alebo vráti zaplatenú zálohu v plnej výške. O tejto skutočnosti bude prenajímateľ bezodkladne informovať nájomcu.

Prevzatie a vrátenie karavanu sa musí prenajímateľ a nájomca vzájomne dohodnúť na  presnom čase. Karavan sa odovzdáva a vracia na adrese: ul. Údernícka 1715, 972 51 Handlová, alebo pristavením na vopred zmluvne  dohodnutom mieste pristavenia a vrátenia.  Nájomcovi bude dodatočne účtovaný poplatok za prestoj za nedodržanie vzájomne  dohodnutého času odovzdania a prevzatia na adrese prenajímateľa vo výške 6,-€ /za každú začatú  štvrť hodinu a 10,-€/za každú začatú štvrť hodinu pri dovoze a odvoze.

Prenajímateľ je povinný:

– odovzdať karavan bezchybnom technickom stave, vyčistený, s platnou STK a zákonnou poistkou.  Pri odovzdaní karavanu vysvetliť funkčnosť ovládania jednotlivých zariadení, najmä kúrenia, vody, plynu, osvetlenia, napájania na 230 V, čistenie a vypúšťanie odpadov a vysvetliť zásady bezpečnej manipulácie s týmito zariadeniami.

V prípade, že ste karavan od nás nemali ešte prenajatý je treba počítať s cca 1 – 1,5 hod, ktorú budeme potrebovať pri prevzatí na poučenie .

Nájomca je povinný :

– používať príves výhradne pre svoju potrebu. Ďalší nájom alebo iná zárobková činnosť nie je dovolená.
– používať príves a jeho príslušenstvo v zmysle návodov na použitie. Zabrániť neplnoletým osobám obsluhovať príslušenstvo obytného prívesu a to hlavne spotrebiče na PB a 230 V.
– kontrolovať technický stav obytného prívesu a pri zistení vady okamžite nahlásiť vadu prenajímateľovi.
– v prípade dopravnej nehody alebo odcudzenia okamžite privolať políciu, spísať záznam o nehode alebo o odcudzení a kontaktovať prenajímateľa
– trvalo používať zabezpečovacie zariadenie na oji, neodstavovať obytný príves na nestrážených parkoviskách alebo ho odpojovať od ťažného vozidla na takýchto miestach.
– v prípade poruchy ťažného vozidla nenechať prenajatý príves bez stráženia.
– zákaz použitia akéhokoľvek maziva na spojovacom zariadení, hrozí poškodenie a strata funkčnosti stabilizačného zariadenia
– v obytnom prívese je zakázané prepravovať osoby, bicykle, a predmety, ktoré by mohli poškodiť vnútro obytného prívesu pri jazde. Max. doložnosť batožinou  a bicyklami je od 30 kg do 80 kg podľa typu karavanu.

Pred jazdou skontrolovať :

1. spojenie s ťažným vozidlom
2. zapojenie lanka bezpečnostnej brzdy na oje ťažného vozidla
3. spojenie zásuvky a funkčnosť všetkých svetiel
4. uzavretia skriniek, dverí a chladničky
5. uzavretie bočných okien a strešných okien
6. prepnutie chladnička na 12 V chod chladenia a to iba v prípade, že ťažné vozidlo je vybavené 13- pinovou zásuvkou      a vypnutie vnútorného osvetlenia
7. uzavretie ventilu fľaše na PB – počas jazdy je zakázaná jazda karavanu s otvoreným ventilom na PB flaši
8. uchytenie pomocného kolieska a zdvihnutie pomocných nožičiek
9. uvoľnenie ručnej brzdy
– vrátiť karavan umytý, vyčistený z vnútra kompletne včetne chladničky umývadiel , WC a odpadových nádrži – respektíve v takom stave ako bol karavan prevzatý
– plniť nádrž výhradne pitnou vodou, v prípade že bude nádrž na vodu doplnená úžitkovou vodou je nutné túto skutočnosť nahlásiť prenajímateľovi pre zabezpečenie dezinfekcie vodovodného systému karavanu – služba bez poplatku za vyčistenie.