thumbnail

Podmienky prenájmu

obytných prívesov

Obytný príves je rezervované až po úhrade 50% z ceny prenájmu v hotovosti, alebo na účet prenajímateľa. Do termínu odovzdania karavanu musí byť uhradená 100% ceny prenájmu. Pre úhrady cez účet uvádzať variabilný symbol číslo zmluvy. Storno poplatok v dobe rezervácie je vo výške 50% z ceny  nájmu. V termíne prevzatia karavanu musí byť uhradená kaucia vo výške 800,- € až 1 000,-€, ktorá bude vrátená po ukončení nájmu karavanu. Kaucia slúži na krytie poškodenia vzniknutého v dobe nájmu. Pri poškodení karavanu je  spoluúčasťou nájomcu vo výške 10% z ceny poškodenia, min. 400,- € za každé následné poškodenie v čase nájmu, ktoré bude odpočítané z kaucie.  V prípade, že karavan bude vrátený bez vyčistenia bude nájomcovi účtovaný poplatok vo výške od 5,- € do 100,- € podľa stupňa znečistenia. Poplatok bude odpočítaný z kaucie.

V prípade nevrátenia karavanu v deň ukončenia nájmu do 18:00 hod., bude účtovaná pokuta vo výške 100,-€ za každý  začatý deň omeškania vrátenia prenajatého obytného prívesu. Nájom začína prvý deň prenájmu od 7:00 hod. / po dohode aj skôr - ak je karavan pripravený je možné ho odovzdať  jeden deň pred začatím nájmu po 18:00 hodine / a ukončenie prenájmu je posledný deň do 18:00 hod./ po  potvrdenej dohode zo strany prenajímateľa aj neskôr /.

V prípade, že prenajímateľ nemôže bez svojho zavinenia poskytnúť dohodnutý typ karavanu, poskytne mu náhradný, alebo vráti zaplatenú zálohu v plnej výške. O tejto skutočnosti bude prenajímateľ bezodkladne informovať nájomcu.

Prenajímateľ je povinný:

- odovzdať karavan bezchybnom technickom stave, vyčistený, s platnou STK a zákonnou poistkou.  Pri odovzdaní karavanu vysvetliť funkčnosť ovládania jednotlivých zariadení, najmä kúrenia, vody, plynu, osvetlenia, napájania na 230 V, čistenie a vypúšťanie odpadov a vysvetliť zásady bezpečnej manipulácie s týmito zariadeniami.

V prípade, že ste karavan od nás nemali ešte prenajatý je treba počítať s cca 1 - 1,5 hod, ktorú budeme potrebovať pri prevzatí na poučenie .

Nájomca je povinný :

- používať príves výhradne pre svoju potrebu. Ďalší nájom alebo iná zárobková činnosť nie je dovolená.
- používať príves a jeho príslušenstvo v zmysle návodov na použitie. Zabrániť neplnoletým osobám obsluhovať príslušenstvo obytného prívesu a to hlavne spotrebiče na PB a 230 V.
- kontrolovať technický stav obytného prívesu a pri zistení vady okamžite nahlásiť vadu prenajímateľovi.
- v prípade dopravnej nehody alebo odcudzenia okamžite privolať políciu, spísať záznam o nehode alebo o odcudzení a kontaktovať prenajímateľa
- trvalo používať zabezpečovacie zariadenie na oji, neodstavovať obytný príves na nestrážených parkoviskách alebo ho odpojovať od ťažného vozidla na takýchto miestach.
- v prípade poruchy ťažného vozidla nenechať prenajatý príves bez stráženia.
- zákaz použitia akéhokoľvek maziva na spojovacom zariadení, hrozí poškodenie a strata funkčnosti stabilizačného zariadenia
- v obytnom prívese je zakázané prepravovať osoby, bicykle, a predmety, ktoré by mohli poškodiť vnútro obytného prívesu pri jazde. Max. doložnosť batožinou  a bicyklami je do 100 kg.

Pred jazdou skontrolovať :

1. spojenie s ťažným vozidlom
2. zapojenie lanka bezpečnostnej brzdy na oje ťažného vozidla
3. spojenie zásuvky a funkčnosť všetkých svetiel
4. uzavretia skriniek, dverí a chladničky
5. uzavretie bočných okien a strešných okien
6. prepnutie chladnička na 12 V chod chladenia a to iba v prípade, že ťažné vozidlo je vybavené 13- pinovou zásuvkou      a vypnutie vnútorného osvetlenia
7. uzavretie ventilu fľaše na PB - počas jazdy je zakázaná jazda karavanu s otvoreným ventilom na PB flaši
8. uchytenie pomocného kolieska a zdvihnutie pomocných nožičiek
9. uvoľnenie ručnej brzdy
- vrátiť karavan umytý, vyčistený z vnútra kompletne včetne chladničky umývadiel , WC a odpadových nádrži – respektíve v takom stave ako bol karavan prevzatý
- plniť nádrž výhradne pitnou vodou, v prípade že bude nádrž na vodu doplnená úžitkovou vodou je nutné túto skutočnosť nahlásiť prenajímateľovi pre zabezpečenie dezinfekcie vodovodného systému karavanu – služba bez poplatku za vyčistenie.